Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

1. Ki az adatkezelésért felelős?

A Pappas Auto Magyarország Kft. mint Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat mindaddig amíg azok kezeléséhez Ön egyértelmű hozzájárulását nem adja, kizárólag az Önnel létrejött szerződés vagy megbízás valamint jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli, mivel ezen adatok rendelkezésre állása a mindenkori szerződés lebonyolítása vagy az Ön által tett megkeresés feldolgozása érdekében szükséges.  

Az Ön személyes adatait az üzleti kapcsolat jellege szerint az alább részletezett célok érdekében kezeljük:    

a) szervíz megbízások esetében: szervízbe történő bejelentkezés, javítási megbízás kiállítása, javítás és jogszabály által is előírt karbantartás elvégzése, helyszíni javítások elvégzése, a szerződés teljesítésében részt vevő harmadik személyek megbízása, alkatrészkereskedelem, javítások számlázása, kárfelvétel lebonyolítása, képviselet a kárügyintézés során, kulantéria valamint jótállási igények elszámolása az importőrrel, valamint jótállást vállaló egyéb szervezetekkel, visszahívásról szóló tájékoztatás, fizetési műveletek végrehajtása, vevőszolgálati intézkedések megtétele (pl. a műszaki vizsga esedékességéről szóló tájékoztatás), minőségbiztosítás (pl.: ügyfélelégedettség elvégzése) és további kapcsolattartás

b) gépjármű megrendelés esetében: a szerződő fél azonosítása, adásvételi szerződés megkötése, megrendelés leadása és járműraktár kezelése, gépjármű tulajdonjogának bejegyzése, beszámítandó gépjárművek árának meghatározása, támogatások vizsgálata az importőr által, ügyfél átvilágítás elvégzése, fizetési műveletek végrehajtása, gépjárműátadás, minőségbiztosítás (pl.: ügyfélelégedettség elvégzése) és további kapcsolattartás

c) pénzügyi szolgáltatások közvetítése: az Ön által kiválasztott pénzügyi intézmény részére történő adattovábbítás a finanszírozási szerződés megkötéséhez szükséges intézkedések megtétele érdekében 

d) ajánlatadás és ügyfél/érdeklődő megkeresések megválaszolása: ügyfél/érdeklődő megkeresések feldolgozása, ajánlatkészítés, információ és terméktájékoztatés és további kapcsolattartás

e) gépjárműkölcsönzés, próbaútra jelentkezés: a a szerződő fél azonosítása, a kölcsönzésre illetve a bérlésre vonatkozó szerződés dokumentálása, a jogosítvány érvényességének ellenőrzése, fizetési műveletek végrehajtása, az esetleges bűntetések továbbhárítása, a bekövetkezett károk rendezése, biztosítási ügyintézés, későbbi kapcsolattartás valamint alkalomszerű GPS tracking a jármű visszaélésszerű használata esetében

f) panaszkezelés: az Ön által benyújtott panasz kezelése, a panasz megválaszolása, minőségbiztosítás valamint a válalat belső folyamatainak javítása  

A személyes adatok gyűjtésére, tárolására, kezelésére és felhasználásra a fent meghatározott célok érdekében kerül sor.  

A személyes adatok kezelésének a jogalapjai egyrészt a szerződés teljesítése (pl.: javítási megbízás, gépjármű megrendelés, közvetítés), jogos érdek (pl.: panasz megválaszolása, tulajdon védelme a gépjármű kiadásakor, személyazonosság ellenőrzése), a jogi kötelezettség teljesítése  (pl.: jogosítvány érvényességének ellenőrzése a jármű kiadásakor) továbbá az Ön hozzájárulása (pl.: hozzájárulás reklám céljából történő megkereséshez).

2. Mi történik az adataimmal, amennyiben a marketing célú reklám küldéséhez hozzájárulok?

Amennyiben a reklámanyag küldéséhez hozzájárul, úgy az Ön által megadott kommunikációs csatornákon keresztül  tájékoztatni fogjuk Önt a Pappas Auto termékeiről és az általunk nyújtott szolgáltatásokról a hozzájáruló nyilatkozatban meghatározott célok érdekében. Ezen túlmenően az Ön által megadott adatokat, amennyiben Ön ahhoz hozzájárulását adta továbbítjuk az erre vonatkozó nyilatkozatban meghatározott célok érdekében az érintett márka importőre részére. Ezen hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja írásban e-mailben az adatvedelem@pappas.hu valamint postai úton a 1133 Budapest, Kárpát utca 21.  történő megküldéssel.   

3. Végeznek az adataim alapján profilalkotást?

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshoztalt, ideéértve a profilalkotást is. Amennyiben Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyre szóló reklámanyagot küldjünk Önnek, az Ön által megadott adatokat az Ön kívánsága szerint annak érdekében szelektáljuk, hogy az Ön részére személyre szóló reklámanyagot tudjunk küldeni. Amennyiben Ön a reklámanyagnak az adott jármű márka importőre általi küldéséhez hozzájárult, úgy lehetséges, hogy az importőr profilakotást végez. Ezzel kapcsolatban a részleteket az ehhez kapcsolódó hozzájárulási nyilatkozat tartalmazza.    

4. Mennyi ideig tárolják az adataimat?

 • az 1. pont felsorolásban érintett adatokat addig tároljuk, amíg azok tárolása az üzleti kapcsolat jellegéból adódóan szükséges. így az üzleti kapcsolat időtartama alatt (a szerződés előkészítéstől annak megszűnéséig), az egyedi szerződésben rögzített határidő lejártáig, ezen túlmenően a jogszabály alapján fennálló megőrzési kötelezettség időtartamáig, valamint a mindenkori jogvita lezárásáig, a jótállási igény érvényesíthetőségének határidejéig
 • a 2. pontban meghatározott adatok esetében az Ön által adott hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

5. Kinek lesznek az adataim továbbítva?

Az Ön személyes adatait az adatkezelés keretében az alábbi címzettek részére továbbítjuk, mely címzettek az Európai Unión belül találhatók.  

 • az 1. a)-f) és a 2.pontban meghatározott célok érdekében kezelt adatokat:

  A szerződés teljesítése és ehhez kapcsolódóan a vállalatirányítási funkciók gyakorlása érdekében az Ön adatait a Pappas Holding GmbH részére továbbításra kerülnek, melynek célja a back office tevékenység, a jelentéskészítés, kockázatelemzés és kontrollingrendszer hatékony működtetése.  

  Amennyiben az a szerződés teljesítése érdekében szükséges vagy Ön a reklámanyag küldéséhez hozzájárulását adta, az adatait továbbítjuk a küldemény szállításával megbízott személy részére, amennyiben ez az Ön által rendelt áru illetve reklámanyag címzettnek történő kézbesítése érdekében mindenképpen szükséges. A helyszíni javítás elvégzése esetében a fizetési biztosíték céljából a szolgáltatási kártya kibocsátója részére továbbítjuk az Ön adatait.

  A SEPA megbízás keretében valamint bankkártyával történő fizetés esetében a fizetéshez szükséges adatokat a fizetési művelet végrehajtásával megbízott pénzügyi intézmény részére továbbítjuk. Amennyiben Ön a szerződés alapján fennálló fizetési kötelezetsségét nem teljesíti, úgy az adatait továbbítjuk az általunk megbízott követeléskezelő cég részére illetve jogi képviselet ellátása érdekében a megbízott ügyvédi iroda részére. Amennyiben a szerződés teljesítésében harmadik személy (pl: felépítménygyártó, fényező, utólagos tuning beszerelés) közreműködik, úgy az Ön adatait a szerződés teljesítésében részt vevő harmadik személy részére a javítási megbízásban szereplő munkálatoknak megfelelően is továbbítjuk, amennyiben az adatok továbbítása a szerződés teljesítése érdekében szükséges. A biztosítási károk rendezése érdekében a kárrendezéshez szükséges adatokat továbbítjuk az illetékes biztosító társaság részére. Amennyiben Ön a gépjárműre kiterjesztett garancia biztosítást kötött, úgy az adatait továbbítjuk az illetékes biztosító társaság részére. Amennyiben az általunk megbízott szolgáltatókról további információra lenne szükséges, úgy ezzel kapcsolatban az adatvedelem@pappas.hu elérhetőségen érdeklődhet.
 • az 1. a)  pont esetében a helyszíni javítások lebonyolítása, a kulantéria valamint a jótállási igények elszámolása és a visszahívások lebonyolítása céljából megadott adatokat valamint az 1 b), 1f) és 2) pontokban megjelölt célok érdekében kezelt adatokat az adott jármű márkájának megfelelően az alábbi importőrök számára továbbítjuk: 

  Mercedes-Benz, AMG, smart és EVOBUS márkák esetében: Mercedes-Benz Hungary Kft., Daimler AG; a Mercedes-Customer-Assistance-Center N.V.; Evobus Hungária Kft.

  Jeep, FIAT & Alfa Romeo: FCA Central and Eastern Europe Kft.

  DAF: DAF Hungary Kft.; DAF Eindhoven N.V.

  KIA: KIA Motors Hungary Kft.

  Tájékoztatjuk, hogy KIA gépjárművének garancia keretében történő javítása esetében előfordulhat, hogy a gépjárművére vonatkozó adatok a Koreai Köztársaságba kerülnek továbbításra, ahol az adatvédelmi törvények más szintű védelmet nyújtanak az Ön országában lévő igazságszolgáltatáshoz képest, amelyekre nem vonatkozik az Európai Bizottság megfelelőségi határozata. Az ilyen címzettnek történő adatátvitel tekintetében megfelelő garanciákat nyújtunk a címzettekkel való adatátviteli megállapodások megkötésével az általános szerződéses feltételek (2010/87/EU és/vagy a 2004/915/EK) alapján, vagy más intézkedések meghozatalával a megfelelő szintű adatvédelem érdekében. A megfelelő intézkedéssel kapcsolatban az adatvedelem@pappas.hu e-mail címen érdeklődhet.

  IVECO: Danube Truck Magyarország Kft.
  • az 1.c) pontban meghatározott célok érdekében kezelt adatokat:
   a hitel – és lízingszerződések esetében az Ön által kiválasztott pénzügyi intézmény részére
  • az 1. e.) pontban meghatározott célok érdekében kezelt adatokat a Telematik rendszeren keresztül a kölcsönbeadott gépjármű márkája szerinti importőr részére

 

6. Mely jogokat tudom érintettként érvényesíteni?

Ön jogosult a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kezdeményezni. Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog illetve tiltakozhat is a személyes adatok kezelése ellen. Amennyiben Ön az előbb felsorolt valamely jogával élni kíván vagy azon az állásponton van hogy az adatainak kezelése nem áll összhangban az adatvédelmi jogszabályokkal, úgy kérnénk forduljon emailban az adatvedelem@pappas.hu email címre vagy levélben a 1133 Budapest, Kárpát utca 21. címre. A kérelmét a Pappas Auto Magyarország Kft. igyekszik haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül teljesíteni.

Mindezen túlmenően adatkezeléssel kapcsolatos panaszát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hivatalánál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5; Telefon: +36-1-391-1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) is előterjesztheti

Tájékoztatjuk továbbá, hogy jogsértés esetén bírósági jogorvoslathoz is joga van. Bírósági jogorvoslati jogának érvényesítése érdekében az adatkezelési műveletekkel összefüggésben az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő illetve a megbízása vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó a személyes adatait az azok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.